Výstavba obchodní galerie: Změny ve smlouvě mezi městem Vsetín a firmou Valatrans

Přestože je horké léto, sejdou se v  pondělí 25.7. zastupitelé na mimořádném jednání, aby mimo jiné schválili novou verzi smlouvy mezi městem Vsetín a firmou Valatrans. Ta sice v červnu v emailu zastupitelům pohrozila, že pokud se budou opakovat články jako tento, které pokládají oprávněné dotazy, tak se současnou podobou skočí. Zjevně ale projekt nekončí a jen vznikly nové požadavky, které má řešit nová smlouva.

V podkladových materiálech pro zastupitelstvo je nové znění smlouvy, ale nenajdete v něm přesnější výčet toho, co se vlastně mění. Přesné znění rozdílů ve smlouvách je možné si prohlédnout na https://www.diffchecker.com/g8ecuzxb, to nejdůležitější pak přináší následující řádky:

 1. rozšíření komunikace Žerotínova – původně se měly náklady dělit podle počtu parkovacích míst v podzemním parkovišti, nyní to jde celé na náklady města
 2. rozšíření ulice Nádražní bylo v původní smlouvě „přiděleno“ Zlínskému kraji jako majiteli silnice s tím, že podrobnosti si vyřeší Valaterans, nyní je ve smlouvě že to bude na náklady Valatrans, přičemž k tomu musí Zlínský kraj dát souhlas.
 3. Nově zde jsou přeložky inženýrských sítí na ulici Smetanova – ty půjdou na náklady města.
 4. nově je zde ustanovení, že pokud město Vsetín nesplní své závazky spočívající ve výstavbě rozšíření ulice Žerotínova a přeložky inženýrských sítí, je oprávněna společnost Valatrans je udělat sama a potom tyto náklady po městu vymáhat.
 5. náklady na přeložení trafostanice ČEZ byly původně odsouhlaseny jako poměr příkonu spotřebičů toho kterého vlastníka, nově je to navrženo v poměru 50:50
 6. nově jsou přidány investice nezbytné k provozu garáží, zahrnující „rampu do 1. PP, zastřešení části rampy vystupující před fasádu multifunkčního domu, dilatační mezera mezi multifunkčním domem a městskou částí parkoviště, vrata, závory, parkovací automat, prostor a zázemí pro obsluhu podzemní garáže, ty budou smluvní strany hradit v poměru plochy parkoviště toho kterého vlastníka
 7. úhrada nákladů na požární nádrže a vzduchotechnické jednotky na střeše polyfunkčního domu byla původně rozpočítána dle objemu budov v m3 dle jednotlivých vlastník. Nově je budou smluvní strany hradit v poměru plochy parkoviště toho kterého vlastníka v m2. Tyto investice (trafostanice, investice k provozu parkoviště a požarní nádrž a vzduchotechnika) jsou dle smlouvy odhadovány na 10 milionů Kč. Přesný poměr plochy parkoviště v m2 není z nákresů jasný, přibližný poměr dle počtu parkovacích míst je 2:1 ve prospěch části pod multifunkčním objektem.
 8. nově byla přidána ustanovení, že podíl města Vsetína je ze zákona investiční dotací a jako takovou na ni potom bude muset být uzavřena smlouva, dále se obě strany zavazují jednou měsíčně potkávat a koordinovat projekt, a že do jednoho měsíce od kolaudace uzavřou strany smlouvu upravující provoz a údržbu podzemního parkoviště. Podíl na nákladech a výnosech bude rozdělen v poměru plochy parkoviště toho kterého vlastníka.

 

Ačkoli se ve smlouvě objevuje náznak očekávaných nákladů na některé části investice, kolik vlastně bude město Vsetín tento projekt stát se stále neví ani rámcově. Pochybnosti ohledně počtu parkovacích míst, které se objevily v minulém článku, se také stále nepodařilo rozptýlit. Zde je seznam otázek, na které jsme stále nezískali odpovědi:

 1. Kolik bude město Vsetín stát přeložka inženýrských sítí na ulici Smetanově
 2. Kolik bude město Vsetín stát rozšíření ulice Žerotínova?
 3. Kolik bude město Vsetín stát polovina přeložky trafostanice ČEZ
 4. Kolik bude město Vsetín stát třetina investic nezbytných k provozu parkoviště?
 5. Kolik bude město Vsetín stát třetina nákladů na vzduchotechniku a protipožární nádrž.
 6. Zda je již známo, jaký počet parkovacích míst potřebují ze zákona provozovny obchodního centra?
 7. Pokud nebude počet míst pod obchodním centrem postačovat pro získání stavebního povolení, jakým způsobem budou další parkovací místa pro obchodní centrum zajištěna a na čí náklady?
 8. Jaký bude po realizaci projektu celkový úbytek parkovacích míst v centru města oproti současnému stavu a jak realizace obchodního centra zvýší zatížení lokality nově vyvolanou dopravou?

Na tyto dotazy se na pondělním zasedání zastupitelstva budeme snažit získat odpovědi.