Vedení města uplatňuje princip kolektivní viny. Slušnost ze Vsetína vymizela

Vedení města uplatňuje princip kolektivní viny. Slušnost ze Vsetína vymizela

V předminulém čísle Vsetínských novin a na městském webu byli občané informování, že z jednotlivých komisí města byli odvolání všichni zástupci Koalice pro otevřený Vsetín proto, že „v poslední době svými kroky pracovali spíš proti rozvoji našeho města než v jeho prospěch„. Zastupitelé KOV se tímto ohrazují proti tomu, že se taková slova ve Vsetínských novinách v redakční části textu vůbec objevila.

Tisková mluvčí města jako autorka článku nemá v žádném případně hodnotit práci jednotlivých zastupitelů. Naopak se jako každý úředník města se má chovat nestranně. Vsetínské noviny i web města jsou placeny z daní všech občanů města a v žádném případě neslouží tomu, aby v nich úředníci města prezentovali své názory na jednotlivé zastupitele. Prostřednictvím tajemníka města jsme podali stížnost a požadujeme za takové chování omluvu.

Odvolání ve věci stavební galerie je právem každého účastníka řízení a naplňování tohoto práva nemůže být označováno jako “práce proti rozvoji našeho města.” Zastupitelé ze zákona slibují, že budou jednat “svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů”. Tento slib žádný ze zastupitelů za KOV nikdy neporušil, naopak upozorňováním na řadu problémů projektu obchodní galerie tento slib dodržují.

Nyní ale k samotnému odvolání členů a členek komisí. Krok, který připravil bývalý starosta Čunek a který posvětil hned první den po svém zvolení jeho nástupce Růžička, nemá v historii města obdoby. Komise města slouží k tomu, aby jako poradní orgán rady projednávaly z odborné stránky materiály, které se týkají jednotlivých oblastí správy města. Zastupitelé ani radní nemohou být experty na všechno, proto jsou obvykle do komisí jmenováni lidé, kteří se v daném oboru dlouhodobě orientují. A bývá nepsaným, ale v podstatě ve všech městech dodržovaným pravidlem, že v komisích mají svého zástupce všechny zvolené strany v zastupitelstvu.

Ne tak již ve Vsetíně. Aktem osobní msty byli z komisí odvoláni lidé, kteří v se jednotlivých oborech dlouhodobě pohybují a ve městě již nemálo ve svém oboru vykonali. V komisích  připomínkovali materiály, upozorňovali na nesrovnalosti nebo přinášeli nové podněty, jak zlepšit fungování města. Tito lidé za minimální odměnu (běžný člen komise obdrží 100 Kč za jedno zasedání) tráví svůj volný čas ve prospěch našeho města, a odměnou je jim odvolání za něco, s čím nemají vůbec nic společného. Vůbec nejde o odlišný názor na stavbu obří obchodní galerie – copak s ní má činnost například kulturní nebo sociální komise něco společného? Copak se někdo těchto členů a členek komisí ptal na to, co si myslí o stavbě obchodní galerie? Odpověď je ne.

Rada města se totiž rozhodla uplatnit kolektivní vinu. Máte něco společného s Koalicí pro otevřený Vsetín? Pak jste ti špatní a musíte odejít. Ano, do takového stavu to Vsetín dopracoval. Osobní msty, veřejné urážky v novinách a uplatňování kolektivní viny.

Poslali jsme starostovi otevřený dopis, aby toto rozhodnutí přehodnotil. Nestalo se tak, což respektujeme. Naše působení v komisích pro tuto chvíli tedy končí a děkujeme tímto našim kolegům z komisí, kteří dali najevo svůj nesouhlas a se kterými byla radost spolupracovat.

Co ale nekončí je naše práce pro město Vsetín, pro jeho občany a pro řešení jeho problémů. Ozývají se nám desítky lidí, kteří nám vyjadřují podporu a stojí za námi. Jsme přesvědčeni, že většina občanů a občanek města si přeje politiku slušnou, bez osobní msty, bez urážek a bez kolektivní viny. Takovou jim můžeme slíbit. A pokud se Vsetíňané chtějí k takové politice přidat, stačí napsat na info@otevrenyvsetin.cz.

Karel Pavelka – zoolog a dlouholetý odborný pracovník Muzea regionu Valašsko, zastupitel, odvolán z komise životního prostředí

Milan Kováč – ochránce přírody, spolupracovník rysích hlídek v Beskydech, odvolán z komise životního prostředí

Pavla Fojtíková – ředitelka Rodinného mateřského centra Sluníčko, odvolána z komise sociální a zdravotní

Šárka Pohůnková – bývalá  ekonomka Regionálního sdružení České unie sportu (dříve ČSTV), odvolána z komise prevence kriminality

Hana Škarpová – hudebnice, organizátorka mnoha kulturních akcí ve městě, odvolána z komise kulturní

David Kopecký – pracovník neziskové protikorupční organizace Oživení, odvolán z komise Místní agenda 21 a Zdravé město Vsetín

Michal Mikač – dříve pracovník nízkoprahového centra pro mládež, nyní pracovník v sociálních službách, odvolán z komise školství

Radek Fojtík – starosta Sokola Vsetín, organizátor sportovních akcí, odvolán z komise sportovní

Radek Hladký – projektant technického vybavení budov, odvolán z komise investic a výstavby

Michal Berg – informační expert, odvolán z následně zrušené komise pro otevřenost