Hned první letošní zastupitelstvo přináší kontroverzní body

V pátek 13. února od 15:00 se uskuteční první zasedání zastupitelstva v novém roce. A bude toho na programu docela dost. V tomto článku upozorňujeme na nejvýznamnější projekty a záměry, které by neměly ujít vaší pozornosti.

Hned pod bodem č. 6 s nenápadným názvem „Rozpočtové opatření na rok 2015 – č. 1“ se skrývá jeden z významných bodů programu Koalice pro otevřený Vsetín. Město Vsetní ušetřilo cca 3.5 milionů korun oproti plánované částce na realizaci kanalizace na Hrbové a tímto rozpočtovým opatřením chce převést cca 2.2 milionů korun na realizaci projektu s názvem „Komunikační propojení ulice Gen. Klapálka s ulicí Nemocniční“.

Pod tímto názvem se skrývá úprava nevyužívaného bývalého železničního mostu u nemocnice pro provoz cyklistů a výstavba cyklostezek o délce cca 150 metrů na obě strany od tohoto mostu – ke skláři na ulici Gen. Klapálka a k ulici Nemocniční. Na této straně se navíc jedná o upravení plochy pro parkovaní, která je již nyní využívaná. Jako povrch bude použit asfaltový recyklát.

Koalice pro otevřený Vsetín tento projekt podpoří, protože se jedná o výraznou podporu využívání této lokality pro pěší a cyklisty. Pěším zůstane nyní vyhrazena lávka zmíněného mostu a nebudou se muset na této lávce, ani na navazujícím chodníku směrem k hypermarketu Albert složitě vyhýbat s cyklisty. Cyklistům pak tento projekt umožní nejen jednodušší napojení centra města na cyklostezku Bečva, ale také na novou cyklostezku do Jasenic, která je těsně před realizací.

Regenerace panelového sídliště Vsetín – Luh: schválení projektu, podání žádosti o dotaci a finančních prostředků na I. etapu projektu

Jedná se o velký projekt revitalizace sídliště Luh, který byl do jisté míry konzultován s občany v roce 2014. Finální návrh je relativně slušný, nicméně harmonogram jeho realizace je naplánována na 8 let dopředu, což znamená, že každý rok po nejbližších 8 let by se mělo v Luhu něco rekonstruovat a stavět. Je otázka, zda není možné získat jiné financování než to, které přinutilo projekt rozsekat na osm částí, případně zda není na místě se pobavit o tom, zda by neměl být projekt omezen tak, aby mohly být všechny jeho klíčové prvky realizovány dříve než za 8 let.

Nevýhod je více:

  • Občané sídliště budou dlouhodobě vystaveni negativnímu vlivu stavebních prací na sídlišti a všem nepříjemnostem s tím spojeným
  • Mezi potřeby občanů byly identifikovány havarijní stav chodníků a komunikací, ale ty se v prvním roce neřeší, nejprve se staví hřiště. Nebylo by lepší opravit nejpve chodníky?
  • hospodářská situace se může časem změnit a projekt tak může zůstat nerealizován. Mementem je v tomto roky nedostavěná megalomanská dálnice do Valmezu
  • Za 8 let se promění značná část obyvatelstva sídliště a je pravděpodobné, že jejich potřeby mohou být jiné než u současných obyvatel
  • projekt zasahuje do dalšího volebního období a předjímá tak část investic pro příští samosprávu
  • Občané neměli stále příležitost se seznámit s přesnou podobou projektu, zejména s vizualizacemi hřišť – na veřejném projednávání v srpnu 2014 byly navrženy úpravy, které byly zřejmě projektantem zapracovány, ale občané s nimi už nebyli seznámeni.
  • Chtěli bychom upozornit na to, že v Luhu již bylo zahájeno kácení a přitom projekt ještě nebyl schválen. Myslím že se jedná o neúctu k demokratickému rozhodování zastupitelstva – stromům již nikdo nevrátí život, kdyby z projektu náhodou sešlo.
  • Co se budě dělat, pokud nebude dotace z projektu regenerace sídlišť (4 miliony ročně) úspěšná, případně tyto dotace nebudou pokračovat?

Koalice bude vyžadovat odpovědi na tyto otázky a bude navrhovat dopracování alternativ a přesun schválení tohoto bodu na další jednání zastupitelstva.

OZV (obecně závazná vyhláška) stanovující pravidla pohybu psů na veřejném prostranství

Bude zrušena zóna volného pohybu psů v místech nově budované cyklostezky do zbrojovky namístě bývalé železniční vlečky. Otázkou je, kam budou moci lidé z Luhu se psem chodit a zda by nebylo vhodné najít prostor, který bude možné takto využívat i mimo plochy cyklostezky.

Návrh KOV: Přidat do projektu regenerace Luhu i výběr pro psy, případně najít jiné místo, které zrušený prostor u bývalé vlečky nahradí

Zřízení osadního výboru Semetín

Koalice pro otevřený Vsetín nabídla občanům Semetína zřízení osadního výboru, byl to jeden z bodů našeho programu, a na schůzce v Semetíně jsme s občany diskutovali o jednotlivých problémech této části města. Jsme rádi, že občané Semetína budou mít možnost si část svých věcí spravovat sami a samozřejmě to podpoříme. Semetínští si zvolili členy výboru i předsedkyni, kterou bude Denisa Mezníková.

37. Výroba a odbavení televizního zpravodajství ze Vsetína

Koalice pro otevřený Vsetín patří ke kritikům fungování městské společností TV Beskyd a je zastáncem provozování TV vysílání v podobě veřejné zakázky, zadané externí firmě. Navržený postup, kdy město vypoví smlouvu s TV Beskyd, uzavře smlouvu s Regionální televizí a teprve potom se bude řešit budoucnost TV Beskyd s.r.o. však považujeme vzhledem ke správě městského majetku i zadávání veřejné zakázky za vysoce problematický.

Předně je nutné vyřešit, co se stane s firmou TV Beskyd s.r.o. – není možné ji připravit o příjmy a teprve poté řešit co s ní bude, městu Vsetín by totiž hrozilo, že se jeho podíl v této společnosti znehodnotí. Zákon ukládá městu se chovat jako řádný hospodář, což tento postup určitě nenaplňuje. Řešení by mělo být navázáno a projednáno s dalšími spolumajiteli TV Beskyd, kdy zejména město Valašské Meziříčí oznámilo záměr prodat svůj podíl. Pokud nikdo firmu nebude chtít koupit, zřejmě ji bude potřeba zlikvidovat – je to ale třeba vyřešit před tím, že se smlouva vypoví.

Naprosto nepřijatelné je přidělení veřejné zakázky Regionalní televizi CZ s.r.o. bez výběrového řízení. Navíc majitelkou firmy je paní Eva Stejskalová, bývalá mluvčí města a bývalá asistentka senátora Jiřího Čunka, takže zde navíc dochází k jasnému střetu zájmů. Zákon umožňuje využít výjimku ze zadávání veřejných zakázek pro „nabývání, přípravu, výrobu nebo společnou výrobu programového obsahu“, nicméně je běžnou praxí, že města tuto zakázku soutěží v rámci běžného režimu veřejných zakázek. Cíle je jasný – dostat definovanou službu za nejlepší možnou cenu.

Navíc, využít výjimku ze zákona o zadávání veřejných zakázek je možné jen pro samotný nákup a výrobu televizního programu, nikoli pro služby spojené s jeho šířením. Tyto služby (šíření přes satelit nebo internet) se v nabídce Regionální televize objevují a město by se tak mohlo dostat mimo zákonné vymezení výjimky. A vzhledem k objemu (cca 1.5 milionů Kč za rok) a předpokládaném trvání smlouvy na dobu neurčitou se navíc jedná o nadlimitní zakázku se všemi důsledky, které z toho vyplývají.

Rychlý kontakt s některými regionálními televizními studii v okolí dokázal, že existují zájemci, kteří by stejnou službu dokázali poskytnout také a je tedy v zájmu města i daňových poplatníků, aby o provozovateli této služby rozhodlo otevřené výběrové řízení.

Podrobná oponentura důvodové zprávy

Koalice bude navrhovat odložení tohoto bodu a předložení jasné koncepce budoucnosti TV Beskyd s.r.o. a také vyhlášení otevřeného výběrového řízení pro dodávky těchto služeb.

Tolik z nejzajímavějších bodů ze zastupitelstva, přijďte se v pátek odpoledne podívat.