Co se nám již povedlo z našich slibů splnit, nebo k čemu jsme naší činností přispěli?

Stav k 30.6.2018 (Rozklikněte téma pro podrobnější výpis bodů)

Zveřejňování informací a otevřenost radnice
– Otevřeli jsme jednání zastupitelstva. Dostáhli jsme zveřejňování podkladů pro jednání na webu města, včetně termínů jednání výborů a komisí
– Otevřeli jsme jednání kontrolního výboru všem občanům. U finančního výboru náš návrh nebyl většinou členů přijat, prosadili jsme alespoň zveřejňování zápisů na webu města.
– Zavedli jsme videozáznamy jednání zastupitelstva a poskytujeme textové přenosy. Od září 2015 videopřenosy pořizuje město na svém webu.
– Začátek jednání zastupitelstva byl na náš podnět přesunut na 15:00, aby bylo zastupitelstvo občanům přístupnější.
– Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex, který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod.
– Prosadili jsme zřízení komise pro otevřenost, která se tématem otevřenosti zabývá trvale
– Poprvé v historii jsme zveřejnili majetková přiznání našich zastupitelů a ke stejnému kroku přiměli většinu ostatních kolegů
– Komentovali jsme konkrétní problémy nového webu mestovsetin.cz
– Na náš podnět začal městský úřad zveřejňovat zprávy z komisí města
– V komisi pro otevřenost jsme prosadili zveřejňování veřejných zakázek od 200 00 Kč na městském webu. Původní požadavek byl na 50 000 Kč, ale argumenty zadavatelů zakázek převážily.
– Zveřejnili jsme původně utajované studie na lanovku, přednádražní prostor a protipovoďnová opatření.
– Prosadili jsme zveřejňování žádostí o kulturní a sportovní dotace.
Zapojení občanů do rozhodování
– Iniciovali jsme zřízení osadního výboru Semetín pro lepší řešení problémů této části města. Osadní výbor do rozpočtu na rok 2016 prosadil konkrétní kroky k vylepšení kvality života v opomíjené části města, zejména odkup hřiště
– Prosadili jsme poprvé od roku 1989 účast občana – nezastupitele v kontrolním výboru
– Nominovali jsme řadu nestranických odborníků pro práci v komisích rady
– Pravidelně sbíráme podněty přes web napadyprovsetin.cz a pokud je to možné, předáváme je dále příslušným úředníkům. Jako jeden z prvních jsme podpořili otevření bývalé železniční vlečky pro cyklisty a vybudování cyklostezky kolem polikliniky namísto nesmyslného protažení Nádražní ulice.
– Přinesli jsme podnět pro radu města na vypsání grantů pro mladé lidi v programu Spektrum
– Vydali jsme vlastní informační zpravodaj o rozsáhlém projektu výstavby obchodní galerie v prostoru přednádraží a upozornili jsme občany, že se mohou zúčastnit územního řízení
Životní prostředí
– Připomínkovali jsme strategický plán města Vsetína tak, aby v něm byl brán ohled na ochranu životního prostředí a další priority udržitelného rozvoje
– V komisi pro životní prostředí pravidelně projednáváme problematické oblasti a navrhujeme jejich řešení
– Upozornili jsme na problematiku možného světelného znečištění cyklostezky do Jasenice
– Připomínkovali jsme problematiku výstavby třetí etapy Bike Arény Semetín v rámci procesu hodnocení vlivu na životní prostředí EIA
– Uspořádali jsme dva happeningy spojené se sběrem podpisů pod petici Zachovejme limity, nebourejte domovy
– Účastnili jsme se řešení náhrady vzrostlých stromů na Dolním náměstí
– Informujeme o smogu a navrhli jsme opatření které by jeho negativní dopady snižovaly
– Upozornili jsme na nedostatky spojené s rekonstrukcí sídliště Luh, jako byl zdraví ohrožující nedostatky v označení výkopových prací nebo nedostatečné osvětlení
– Podpořili jsme požadavky občanů Bečevné, kteří odmítali rozšiřování další soukromé domovní a bytové výstavby do krajiny. Prohlubování tzv. sídlení kaše by navíc zasáhlo i cenné lokality vstavače mužského – vzácné orchideje, které náš starosta považuje za “běžnou”.
– Podpořili jsme lepší informovanost občanl o znečištění ovzduší
– Podpořili jsme vypracování plánu udržitelné mobility, který zajistí lepší pohyb po městě i lepší ozvduší
Ekonomika a finance
– Upozornili jsme na riziko přidělení zakázky na městské televizní vysílání bez výběrového řízení a připomínkovali jsme tohle výběrové řízení i na základě dotazníků veřejnosti
– V rámci komise pro otevřenost jsme připravili nová pravidla pro zveřejňování smluv města – realizováno od července 2015, kdy město Vsetín zveřejňuje své smlouvy na portálu veřejné správy
– V rámci komise pro otevřenost jsme připravili nová pravidla pro veřejné zakázky s cílem zvýšit transparentnost procesu a ušetřit městu peníze. U zakázek nad 50 tisíc dochází ke zveřejňování tzv. rodného listu zakázky se všemi podrobnostmi.
– Upozornili jsme na některé nehospodárné výdaje v IT kapitole rozpočtu města
– Upozornili jsme na nevhodné rozdělování sportovních a kulturních dotací
– Navrhli jsme změny pro Fond rozvoje bydlení, aby si občané mohli půjčovat za nižší úroky a aby bylo možné fond použít také na financování kotlíkových dotací
– Prosadili jsme zveřejňování žádostí o kulturní a sportovní granty
– Upravili jsme meteorologický sloupek před sokolovnou, na který se z městského rozpočtu nenašly peníze
Sociální problematika
– v rámci „Noci venku“ jsme se připojili k celostátní kampani na podporu řešení problematiky lidí bez domova
– Prosadili jsme vyhlášku, která snižuje počet povolených heren z 32 na jedinou adresu.
– Jednali jsme s Agenturou pro sociální začleňování, aby přehodnotila neudělení podpory Vsetínu, díky které by mohl lépe dosáhnout na evropské sociální dotace. Nakonec se podařilo spolupráci s Agenturou navázat.
– Uspořádali jsme rozdávání vánoční polévky pro lidi bez domova