Námitky k uvažovanému záměru prodat pozemky za účelem přípravy lokality Bečevná pro výstavbu rodinných domků

Na Koalici pro otevřený Vsetín se obrátili občané Bečevné s námitkami k prodeji pozemků za účelem výstavby domů. KOV tento záměr již únorovém jednání zastupitelstva kritizovala. Publikujeme nezkrácenou verzi připomínek občanů i jejich návrh na vypořádání situace. Bod předložíme také na červnovém jednání zastupitelstva.

Můžete si přečíst také náš komentář pro Vsetínské noviny k tématu.

Dobrý den,

na jednání Zastupitelstva města Vsetín konaného 15. 2. 2016, byl projednáván záměr prodeje části pozemku 441/1 za účelem výstavby propojovací ulice a rodinných domů. Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek v bezprostřední blízkosti našeho domu a realizace uváděného projektu by výrazně ovlivnila situaci v místě, zasíláme Vám, jako zastupiteli města Vsetína, naše námitky vůči zvažovanému záměru a žádáme, abyste nepodpořil záměr v tomto rozsahu. Níže v textu uvádíme konkrétní námitky a také alternativní variantu záměru.

Prosíme Vás tímto také o Váš názor na níže uvedenou problematiku a budeme vděčni za zpětnou vazbu, tak ať můžeme Váš postoj prezentovat širší veřejnosti, které se případný prodej přímo dotýká.

28. bod u 10. zasedání Zastupitelstva města Vsetín konaného 15. 2. 2016 v 15:00 hodin  

Věc: Námitky k uvažovanému záměru prodatpozemky za účelem přípravy lokality Bečevná pro výstavbu rodinných domků

Důvody podání námitek:

1) Parkování

2) Průchodnost do krajiny

3) Existence rekreační lokality

4) Zhoršení přístupu k lesu

5) Prostor pro volný pohyb psů

6) Rozpor se strategickým plánem

7) Podmáčené svahy

8) Snížení kvality bydlení

 Podrobněji k jednotlivým bodům:

1) Parkování

V rámci projektu regenerace panelového sídliště Rokytnice existuje návrh, který počítá s vybudováním parkovacích míst na části pozemku p. č. 441/1, ostatní plocha o výměře 22 378 m2 vyznačenou v grafické příloze č. 1. Dosavadní nedostatečné parkování vyústilo v běžný jev, kdy jsou obyvatelé přilehlých domů nuceni parkovat na místní komunikaci IV. třídy /441/5/, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel a svým jednáním znesnadňují či znemožňují příjezd vozidel IZS k bytovým domům.

Pokud by tento prodej a předložený návrh byl realizován, zamezil by uvažovanému rozšíření stávajícího dnes již nedostatečného parkoviště, ještě více by zkomplikoval současný neutěšený stav a to díky obousměrné komunikaci, která v návrhu protíná stávající parkoviště.

Pokud by došlo v budoucnu k realizaci rozšíření parkoviště, byl by plán nárůstu až o 2/3  oproti stávajícímu stavu.

2) Průchodnost do krajiny

Nejen obyvatelé našich domů, ale i obyvatelé sídliště Rokytnice, využívají tuto louku pro příchod do lesa, ať už z důvodu turistiky či relaxace. Realizací záměru v plné šíři by byla tato louka zastavěna úplně a výrazně by omezila průchodnost do krajiny.

Město a jeho nejbližší okolí by mělo být pro lidi příjemnou a přirozenou každodenní záležitostí. Zastupitelstvo má „pracovat“ s krajinou jako cenným, ba tím nejcennějším, veřejným prostorem.Vytvářet nové předpoklady propojených či souvislých ploch veřejně přístupné a obytné krajiny. Tohle developer ani pozemkový překupník neudělá, protože k tomu není nucen a zodpovědnost nemá, od toho tu je město, aby si tyto věci ohlídalo a podmínilo koordinaci nové zástavby s ostatními funkcemi a podobou území, zajistilo lidem veřejnoprostorový pobytový komfort, udržitelnost krajiny a přírodních složek. Dokázalo cíleně a v celostních souvislostech zlepšovat hodnotu území pro život v něm. Lidé tvoří město a krajinu, domov. Krajina je jednou z věcí, která tu po nich zbude.  Dům v poli a asfaltová silnice k němu město nedělá.

3) Existence rekreační lokality

Obyvatelé přilehlých domů na vlastní náklady opravili bývalé ohniště, které zde bylo již desítky let, a jeho stav neodpovídal zásadám bezpečného rozdělávání ohně ve volné přírodě. Toto tábořiště bylo oficiálně povoleno na základě souhlasného stanoviska vedoucího odboru a údržby majetku viz příloha č. 2 a působí jako vhodný prvek v naší komunitě. Prodejem by došlo k omezení či zrušení tohoto ohniště.

Přilehlá louka pak slouží k relaxaci dětem i dospělým při nejrůznějších aktivitách /sport, sáňkování, pouštění draků atd./.

4) Zhoršení přístupu k lesu

Les nad našimi domy je kulturně obhospodařován a louka je využívána jako jedna z možností ke svážení dřeva. Zde by majiteli lesa vznikly problémy při řádné péči a povinnosti udržovat les v dobrém stavu.

5) Prostor pro volný pohyb psů

Jedná se o jeden z mála prostorů pro volný pohyb psů v Rokytnici, který využívají i lidé z jiných částí města. Těchto míst je stále méně a realizací projektu by se tento prostor opět přesunul do obydlené části sídliště.

Výhody zachování stávajícího prostoru pro volný pohyb psů:

–       Jasné vymezení prostoru kde „ano“ a kde „ne“.

–       Snížení vypálených míst v trávnících a poškozování sídlištního mobiliáře či fasád domů v důsledku agresivní psí moči.

–       Snížení škod způsobených vyhrabáváním rostlin z okrasných záhonů.

–       Snížení počtu znehodnocených dřevin v důsledku močení na patu kmene.

–       Větší bezpečnost maminek s dětmi (snížení počtu napadení psem).

–       Využití čistých trávníků pro posezení, pikniky apod. (dle vzoru ze zahraničí).

–       Snížení intenzity zápachu od psí moči a výkalů.

–       Zachování původní funkce zelených ploch na sídlišti (žádné sídliště nebylo primárně vybudováno pro venčení psů), zeleň v okolí bytových domů má sloužit především pro odpočinek a relaxaci občanů.

6) Rozpor se strategickým plánem

Ve schváleném strategickém plánu města se uvádí, že by město nemělo přispívat k rozšiřování „sídelní kaše“ a své plochy, protože s tím jsou spojeny negativní jevy. Několikrát jsme v minulosti žádali o změnu územního plánu, aby se tento pozemek vyjmul z ploch výstavby.

Výstavba nových domků na okrajích města Vsetína nebo jiného většího města se stala téměř běžným jevem. Kolonie rodinných sídel lemují silnice, kopce a tvoří nepříliš malebný pohled na krajinu. Důsledkem suburbanizace však není jen negativní zásah do životního prostředí, ale přidává se mnoho dalších problémů. Ať už jde třeba o zvýšení požadavků na dopravní obslužnost, významný nárůst automobilové dopravy a s tím související zvýšení hlučnosti, prašnosti a znečištění ovzduší v lokalitě. Příjezdovou komunikaci a křižovatku k těmto pozemkům tvoří v ranních špičkách frekventovaná ulice Okružní-Michala Urbánka, která slouží jako příjezdová cesta pro rodiče vezoucí své děti do Základní školy Rokytnice.

Z tohoto pohledu bychom navrhovali širší diskusi na téma rozšiřování bytové zástavby do volné krajiny.

7) Podmáčené svahy

Existuje riziko, že jílovcové podloží, stejně jako u mnoha dalších svahů na Vsetíně a v okolí, je podmáčeno, tudíž ztrácí pevnost a náklady na stavbu silnice a domů by byly vysoké.  Stejně tak by vedení města nemělo zapomenout na rizika spojená s případnou sanací, která si v minulosti vyžádala desítky milionů korun z prostředků města Vsetína.

8) Snížení kvality bydlení

Nové rodinné domy by se postavily ve vzdálenosti několika metrů od existujících bytových domů, což by snížilo komfort i kvalitu bydlení existujících majitelů a nájemníků bytů. Uvažované parcely uvedené v příloze č. 3 jako parcely 1 a 2, pak postrádají příjezdovou cestu a z povahy silnice, která s těmito pozemky sousedí nelze brát tuto silnici jako příjezdovou komunikaci k uvažovaným rodinným domům. Celkem by byly tímto snížením kvality bydlení postiženy dva bytové domy o 74 bytových jednotkách, tedy cca přes 200 obyvatel.

Domníváme se, že výše uvedený záměr má být pouze dalším developerským projektem společnosti IMBEX Reality s.r.o. a to dokládá i jednání této společnosti, která inzerovala již 8. 5. 2014 prodej těchto pozemků za 1.400 Kč/m2 předpoklad / viz.: přílohač.4/. Před projednáváním byla tato inzerce odstraněna.

Náš návrh:

Navrhujeme kompromisní řešení, aby se spojka na horní část pozemků investora vybudovala na místě existující cesty k vodárně. Ta by znamenala o 4 stavební parcely méně, více dle nákresu vpříloze č. 5. Alternativní cesta by vedla přes parcely 441/17, 441/18, 441/23 a další na parcelu 448/5, která je ve vlastnictví investora.

Zároveň bychom vás chtěli požádat o zařazení tohoto bodu na začátek jednání zastupitelstva, pokud bude zařazován na další jednání zastupitelstva.

Přílohy k námitkám ke stažení