10. zastupitelstvo: rozhořčení Sychrovanů, pochybné přesuny pozemků i puč v kontrolním výboru

10. zastupitelstvo: rozhořčení Sychrovanů, pochybné přesuny pozemků i puč v kontrolním výboru

Přinášíme shrnutí nejdůležitějších bodů z 10. jednání zastupitelů, které opět přineslo řadu kontroverzních momentů.

Podklady pro zasedání (.zip)

Textový online přenos

Stanovisko KOV k petici občanů proti herně na Sychrově

Hned první zásadní rozkol mezi zastupiteli nastal hned na začátku jednání při schvalování programu, kdy ČSSD podporována Koalicí pro otevřený Vsetín navrhla rozšíření jednání o bod věnovaný petici proti umístění herny v kulturním zařízení č. p. 53 na Sychrově. Po téměř hodinové rozpravě, kde před plným sálem zástupců folkloristů, škol a obyvatel Sychrova starosta Jiří Čunek několikrát zařazení bodu odmítl, nakonec došlo těsnou většinou hlasů k jeho umístění na program. Podle vyhlášky platné od počátku roku má být KZ Sychrov jediným místem, kde se ve městě bude provozovat hazard. Stávajících 32 míst do roka zanikne.

Čunek slibuje kamery a kasíno

Petiční výbor ústy paní Heleny Galetkové vyjádřil své obavy ohledně toho, že vedením města vybrané místo, které leží v blízkosti školy, jediné obchodu i zastávky MHD, výrazně zhorší bezpečnostní situaci i kvalitu života na Sychrově. “Město jde proti vlastní kulturní koncepci, kde se zavazuje vytvářet podmínky pro rozvoj kulturních souborů. Nasbírali jsme za týden 1723 podpisů. kdyby petice běžela déle, našlo by se určitě více občanů,” uvedla Galetková. Jiří Čunek své rozhodnutí bránil s tím, kdy nečekaně přišel s novou informací, že nepočítá se standardní hernou, ale přímo s kasínem, kde by měla panovat přísnější bezpečnostní opatření – jako nutnost prokazovat totožností u vstupu nebo umístěním kamer v herně samotné i v jejím okolí. Starosta podle svých slov již také zahájil jednání s majiteli možných prostor na Bobrkách, umístění herního místa do průmyslové zóny ale není nakloněn. Padaly rovněž návrhy o umístění do budovy Lidového domu nebo do Jasenic, kde sídlí Technické služby. Nakonec byla vyhláška ponechána v původním znění a téma by mělo být otevřeno na dalším zastupitelstvu.

Koalice pro otevřený Vsetín v souladu se svým programem odmítá nabobtnávání monitorovacího systému ve městě a zároveň koncentraci hazardu v rámci městského centra. Nadále budeme pokračovat v jednání se zástupci petičního výboru s cílem nalezení nejvhodnějšího místa a jeho řádné konzultace s veřejností.

Zabrání opatření proti povodním k přístupu k řece?

Zastupitelům se také dostaly na stůl smlouvy a schvalování dokumentace k protipovodňovým opatřením na Vsetínské Bečvě. Finanční výbor ovšem tento bod ke schválení nedoporučil, jelikož zastupitelům chyběly všechny potřebné informace. Podle starosty Čunka má protipovodňová hráz vyrůst na obou březích řeky od splavu na Ohradě až po „myší díru“ na Trávníkách. Podobná opatření proti povodním už přitom v řadě měst jako v Klabavě či nedalekém Rožnově způsobily řadu problémů. Problematické je hlavně zamezení přístupu veřejnosti k vodě, možné rozsáhlé kácení stromů kolem řeky a neprojednání celé věci s občany. KOV proto bude usilovat o co nejširší veřejnou debatu nad tímto krokem a důkladné zvážení všech rizik tak, aby zůstal zachován rekreační a co nejotevřenější charakter místa.

Zastupitelé udělili i cenu města Vsetína, letos ji získal pan Jaroslav Sankot za dlouholeté působení ve vsetínské nemocnici a excelentní praxi v chirurgii.

Bečevná na prodej

Kontroverze přinesla i jinak typicky klidná část programu schvalování prodeje a převodu městských pozemků, a to hned ve dvou případech. V jednom se rozhodovalo o prodeje parcel na Bečevné pro účely výstavby rodinných domů developerem. KOV prostřednictvím svých zastupitelů na jednání několikrát zdůraznila negativní efekty rozrůstání města do krajiny. Těmi je nárůst automobilismu z důvodu nemožnosti obsloužit tato místa MHD, zvýšené náklady pro město na údržbu komunikací či zimní úklid nebo mizení zemědělské a lesní půdy. Krajinářsky necitlivá zástavba jde také proti samotnému strategickému plánu města i architektonické studii Vsetína City Upgrade. Díky tlaku KOV byl nakonec tento bod odložen.

Z pozemkových věcí byl diskutován také záměr prodat pozemek za účelem výstavby sportovní haly Na Lapači. Nové sportoviště na badminton mělo vyrůst na místě mezi zimním stadionem s nově opravenou sportovní halou. Předložená žádost ale opět neobsahovala žádné podrobnosti. Nebylo tak jasné, jak by měla být budova velká ani jak by měl být provoz haly financován. KOV doporučil důkladné projednání v rámci sportovní komise a dozorčí rady Vsetínské sportovní. Záměr byl nakonec odložen.

Politická nekultura

V rámci posledního bodu jednání, který byl navržen ODS, byl z pozice člena kontrolního výboru odvolán náš spolupracovník David Kopecký. Ten zde poprvé v historii města figuroval jako jediný zástupce z řad občanů – nezastupitelů – a prosadil otevření jednání výboru pro veřejnost. Zastupitel Kalabus tento svůj požadavek zdůvodnil “vnitřními změnami ve vsetínské ODS”, Jiří Čunek, který společně se zbytkem radních odvolání Kopeckého podpořil, tuto změnu označil za “návrat ke standardnímu fungování výboru”. Novou členkou výboru se stala Iveta Táborská. KOV nerozporuje nárok ODS na pozici v kontrolním výboru, ale způsob, jakým byla celá věc řešena, svědčí o tom, že ke standardní politické kultuře máme na Vsetíně ještě daleko.

Zdroj obrázku: Valašský deník