Máme zkušenosti s řízením firem i neziskových organizací, umíme jednat s lidmi i postarat se o přírodu. Víme jak omezit rizika korupce i jak se dá ulehčit život slabším a méně šťastným. Jsme otevření novým nápadům a víme, jak může vypadat Vsetín, ve kterém se dobře žije. Zde je náš program pro otevřený Vsetín.

Chceme otevřený Vsetín

1. Otevřená a odpovědně hospodařící radnice

Základem veřejné správy města je důvěra občanů vůči těm, kteří jejich město spravují. Neopomenutelným prvkem důvěry je tak otevřenost a zveřejňování všech kroků, které, radnice činí. Velmi podstatnou složkou je také komunikace zastupitelů s voliči. Jen tak se  dá úspěšně předcházet úplatkářství a naslouchat hlasům a přáním občanů města.

Budeme prosazovat zveřejňování podkladů jednání zastupitelstva, pořizování přenosů a záznamů jednání zastupitelstva a přístup ke všem dokumentům na internetu. Chceme tak zlepšit nejen informovanost, ale i spolupráci aktivních občanů s vedením města.

Klikněte na každý programový bod pro více informací

Zveřejňování informací a otevřenost radnice
 • Otevřeme jednání zastupitelstva. Budeme včas zveřejňovat podklady pro jednání, výsledky hlasování a další dokumenty, včetně zápisů z jednání výborů a komisí.
 • Zavedeme videopřenosy a záznamy jednání zastupitelstva.
 • Začátek jednání přesuneme na pozdější hodinu, aby bylo občanům přístupnější.
 • Všichni naši kandidáti podepsali přísný etický kodex, který je zavazuje k odmítání jakýchkoliv neoprávněných výhod. V zastupitelstvu budeme prosazovat, aby se ke stejnému chování zavázali i ostatní politici.
 • Zveřejníme všechny smlouvy, faktury a objednávky města a městských organizací (s výjimkou těch, které nedovoluje zákon).
 • Budeme pro zakázky od 30 000 Kč vypisovat otevřená výběrová řízení a do výběrových řízení budeme aktivně zvát více uchazečů, což povede ke snížení nákladů na chod úřadu i investice.
 • Zavedeme přehledný a jasný rozklikávací rozpočet.
 • Poskytneme rozsáhlá data o provozu města v podobě tzv. otevřených dat (open data).
Komunikující a spolupracující radnice
 • Radniční noviny a weby budou fungovat jako demokratická periodika veřejné služby, která budou dávat spravedlivý prostor i názorům opozice a občanů.
 • Budeme prosazovat vytvoření středně a dlouhodobých koncepcí, podle nichž se bude řídit rozvoj města, za účasti občanů.
 • Budeme včas zveřejňovat informace o investičních záměrech a rozvoji města, pro jejichž projednávání budeme organizovat konzultace, ankety a projednávání investičních a jiných záměrů.
 • Všechny větší stavby a rozvojové záměry budeme projednávat s občany formou anket, veřejných slyšení i místních referend.
 • Zavedeme funkční a přehledné internetové stránky, které budou zveřejňovat maximum informací co nejpřístupnější formou, včetně přístupu pro handicapované.
 • Budeme pořádat pravidelná a přístupná setkání s občany, včetně internetové komunikace, ve všech částech města.
 • Při komunikaci s občany budeme používat lidského jazyka a nikoli úřednický slang.
 • Budeme usilovat o širší spolupráci obcí s občanskými iniciativami a neziskovými organizacemi, podporovat jejich činnost a dobrovolnictví.
 • Na část rozpočtu zavedeme tzv. participativní rozpočtování, kdy o využití peněz budou rozhodovat sami občané.
 • Budeme podporovat osvětu a aktivní zapojení studentů a mladých lidí do veřejného života.
 • Nabídneme volné využívání prostor města (místnosti, salónky, zasedačky) pro neziskové organizace, spolky a politické strany pro jejich činnost.
Odpovědné hospodaření
 • Naší prioritou jsou projekty, které zvýší kvalitu života občanů, přinesou základní vybavenost pro všechny, zbaví zanedbanosti obecní majetek a podpoří rozvoj města.
 • Budeme omezovat podnikání městských firem v oborech nesouvisejících s provozem města a tím i případné riziko úhrady ztrát z veřejných rozpočtů.
 • Provedeme důslednou kontrolu hospodaření firem a organizací města a jejich optimalizaci. Podpoříme jejich sloučení na nejnižší možný počet.
 • Ukončíme účast města v TV Beskyd s.r.o. a na provoz městského vysílání vyhlásíme otevřenou veřejnou soutěž, která sníží náklady i rizika dluhů.
 • Pro nakládání s městským majetkem a jeho dlouhodobý rozvoj vytvoříme strategické dokumenty a koncepce, aby majetek města nechátral.
 • Zajistíme, aby peníze z nájemného sloužily k údržbě, modernizaci a rozvoji bytového fondu
 • Budeme prosazovat hromadný nákup zboží a služeb a elektronické aukce.
 • Podpoříme šetrné zacházení s elektřinou, teplem, vodou, papírem či palivy, které se ve veřejných budovách musí stát standardem. Podpoříme ekologický provoz úřadů a městských organizací.
 • Zavedeme v městských úřadech a institucích svobodný software. Díky tomu město ušetří.
Podpora podnikání a zaměstnanosti
 • Budeme prosazovat podporu místních podnikatelů, živnostníků, farmářů a sociálních podniků – zejména stanovením dostupných nájmů a dalších podmínek využívání městských nemovitostí, organizací trhů, setkání podnikatelů a dalšími kroky.
 • Podpoříme všechny efektivní způsoby spolupráce středních škol a podnikatelské sféry.
 • Dáme přednost revitalizaci a novému využití brownfieldů před zastavováním volné přírody průmyslovými zónami.
 • Podpoříme a budeme propagovat ty druhy cestovního ruchu, které jsou šetrné k přírodě.
 • Budeme udržovat komunikaci s podnikateli a zaměstnavateli jako odpovědnými partnery města.

 

2. Kvalita života ve městě

Budeme prosazovat opatření, která zlepší kvalitu ovzduší a životního prostředí. Uvědomujeme si rozmanitost a často protichůdnost potřeb jednotlivých složek měst, jsme ale přesvědčeni, že kvalitní životní prostředí se dá budovat i malými kroky. Budeme chránit a prosazovat takový rozvoj veřejných prostor, který bude odpovědný k lidem i přírodě.

Kvalitní a bezpečná doprava pro všechny
 • Naší prioritou bude modernizace vsetínského nádraží a odstranění bariér, které nyní trápí všechny.
 • Pokud se prokáže užitečnost, budeme podporovat rekonstrukci nádraží a autobusového nádraží ve společný dopravní terminál.
 • Budeme prosazovat komplexní řešení dopravy, kdy spolu problémy přerůstajícího automobilismu, parkování, veřejné dopravy, cyklistiky i pěší dopravy úzce souvisí.
 • Podpoříme zklidňování dopravy v podobě omezování rychlosti na Zóny 30 v obytných čtvrtích a výstavbou příslušných stavebních prvků. To zvýší bezpečnost na ulicích a jejich průjezd bude plynulejší.
 • Podpoříme kvalitní veřejnou dopravu a nepřipustíme její omezování.
 • V Rokytnici na výpadovce na Zlín zavedeme opatření, která řidiče přimějí dodržovat maximální povolenou rychlost.
 • Vybudujeme místo pro bezpečný přechod silnice před školou v Luhu.
 • Podpoříme cyklistickou infrastrukturu. Zřídíme funkci cyklokoordinátora a vytvoříme aktuální plán rozvoje cyklodopravy.
 • Zavedeme řešení pro podporu cyklodopravy: nové cyklopruhy a cyklostezky, bezpečné průjezdy křižovatek, bezpečné stojany pro cyklisty na frekventovaných místech.
 • Budeme odbourávat bariéry, opravíme chodníky a veřejné prostory. Budeme prosazovat bezbariérové zastávky veřejné dopravy a bezpečné přechody pro chodce včetně jejich osvětlení.
Čisté a zdravé životní prostředí
 • Zavedeme program ochrany ovzduší, včetně podpory přestavby kotlů v rodinných domech na šetrnější paliva z evropských dotací.
 • Rozšíříme počet odpadkových košů a zlepšíme úklid města.
 • Budeme pečovat o zeleň jako klíčového prvku pro kvalitu ovzduší. Zabráníme nesmyslnému kácení stromů a keřů.
 • Omezíme světelné znečištění, které má negativní vliv na životní prostředí i zdraví člověka.
 • Budeme omezovat vzniku odpadu pomocí enviromentálně příznivého provozu radnice, organizací a firem patřících pod město.
 • Zavedeme motivační systém sběru tříděného odpadu, který sníží množství odpadu a sníží poplatky za jeho odvoz těm, kdo třídí odpad.
 • Podpoříme tříděný sběr biologického odpadu.
 • Zavedeme certifikace lesů ve vlastnictví měst a obcí podle FSC či jiných odpovědných standardů.
Veřejný prostor a architektura, která dbá historie a nebojí se budoucnosti
 • U všech projektů budeme klást důraz na respektování lidského měřítka a historických hodnot.
 • Budeme podporovat realizace investičních projektů na základě architektonických soutěží.
 • Podpoříme rekonstrukci Lidového domu i nové využití budovy bývalého okresního úřadu.
 • Snížíme energetickou náročnost Domu kultury.
 • Soustředíme se na ochranu architektonického dědictví zejména ochranou a obnovou památek, ale také na rozvoj moderní architektury a urbanismu.
 • Podpoříme revitalizaci sídlišť a zanedbaných částí měst, nebudeme zvýhodňovat některé části na úkor jiných.
 • Prosadíme maximální využití veřejných prostor pro komunitní a spolkové aktivity, akce pro děti i nekomerční sport a kulturu. Pro rozvoj těchto aktivit snížíme poplatky za zábor veřejného prostranství.
 • Regulační a územní plány budeme odpovědně diskutovat s odborníky i občany.
 • Zavedeme volný přístup k internetu na významných veřejných prostranstvích a v parcích.

 

3. Sociální oblast, bydlení, zdravotnictví a volný čas

Kvalitu života je potřeba podporovat ve všech jeho fázích. Pomoc a ochrana slabších a  znevýhodněných, jako jsou senioři, zdravotně handicapovaní nebo malé děti, by měla být jedním z hlavních úkolů města a obce. Samospráva je totiž těmto lidem nejblíž a nejlépe tak může poznat jejich potřeby.

Sociální služby a bydlení a boj proti sociálnímu vyloučení
 • Vyvineme maximální úsilí, aby lidé mohli důstojně dožít ve svém, známém prostředí; tam, kde síly rodiny nestačí, chceme je podpořit za spolupráce neziskových organizací i sociálních služeb.
 • Nastavíme rovné a transparentní podmínky, nejen finanční podpory všem poskytovatelům sociálních služeb, včetně střednědobého výhledu.
 • Pro ty, kteří se bez permanentní asistence již neobejdou, připravíme nabídku různých způsobů bydlení a péče odpovídající jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu.
 • Budeme podporovat zapojení a integraci znevýhodněných skupin osob obyvatel.
 • Zajistíme širokou nabídku služeb pro seniory včetně volnočasových a komunitních aktivit.
 • Budeme odstraňovat bariéry, které obtěžují při pohybu ve městě handicapované, seniory nebo rodiny s kočárky.
 • Budeme dbát na to, aby obec ve spolupráci s krajem a státem napomáhala zajištění funkční sítě zdravotnických zařízení s přirozenou spádovou oblastí tak, aby měl každý občan přístup ke kvalitní zdravotní péči.
 • Budeme monitorovat a pracovat na odstraňování sociálně vyloučených lokalit.
 • Podpoříme programy prevence a volnočasové aktivity nejen v těchto lokalitách.
 • Budeme podporovat terénní a sociální práci v rozmanitých variantách. Naším cílem je postupně zmenšovat oblasti, ve kterých panuje kultura chudoby a společenského vyloučení.
 • Vytvoříme dostupnou nabídku sociálního a startovacího bydlení včetně dlouhodobé koncepce sociálního bydlení.
 • Při prodeji bytů a dalších nemovitostí chceme upřednostnit a podpořit stávající nájemníky.
 • Zajistíme vytvoření účinného systému pomoci lidem bez přístřeší.
Bezpečnost, omezení hazardu a prevence
 • Budeme omezovat hazard ve městě tak, aby do konce volebního období ve městě nebyly žádné herny.
 • Budeme aktivně vystupovat proti extremismu a všem jeho projevům.
 • Budeme prosazovat zachování soukromí – méně kamer, více aktivních policistů v ulicích.
 • Podpoříme komunitní povahu policejní práce a starost o svěřené okrsky.
 • Budeme klást důraz na prevenci, například zřizováním pozic asistentů prevence kriminality.
Školství a podpora rodin s dětmi
 • Umožníme předškolní vzdělávání všem dětem rozšířením kapacity mateřských škol.
 • Podpoříme volnočasové aktivity dětí a mládeže, včetně nízkoprahových zařízení.
 • Budeme podporovat kvalitnější a zdravější stravování ve školských zařízeních, včetně omezení automatů s nezdravými potravinami.
 • Pomůžeme školám zvyšovat rozmanitost nabídky školních vzdělávací plánů.
 • Podpoříme rozšiřování aktivit knihoven jako moderních komunitních center se širokou nabídkou služeb.
 • Zlepšíme vybavení dětských hřišť a jejich zajištění před vandalismem a znečišťováním.
 • Zajistíme vytvoření dětských koutků, míst na přebalování a kojení v budovách veřejných institucí a dalších městských zařízeních.
 • Zavedeme rodinné slevy v městských zařízeních – koupaliště, plavecký bazén, sportovní hala, zimní stadion, knihovna nebo akce Domu kultury.
 • Podpoříme přímou účast mládeže na veřejném dění.
 • Podpoříme školy při zajišťování asistentů do běžných škol pro děti s postižením.
 • Podpoříme rozvíjení tzv. průřezových témat rámcových vzdělávacích programů na základních školách, tedy multikulturní výchovu, environmentální výchovu či výchovu k myšlení v evropských a globálních souvislostech, dále pak výuku vedoucí ke zvýšení finanční a počítačové gramotnosti a zkvalitnění jazykové přípravy žáka.
 • Budeme spolupracovat a podporovat mateřská centra, centra sociální péče, nízkoprahové kluby a další aktivity občanské společnosti.
 • Budeme kontrolovat nekuřácké zóny před školami.
Kultura a sport
 • Zavedeme odpovědné financování kultury a sportu: Transparentní rozdělování grantů na kulturu a sport s vyváženým dopadem dle sociálních, genderových, národnostních nebo věkových skupin. Do rozhodování o penězích na kulturu a sport zapojíme přímo samotné aktéry a organizace.
 • Podpoříme kulturní rozmanitosti – podpora menšinových a nekomerčních druhů kultury formou malých grantů a dalších podpor. Nedílnou součástí je i podpora začínajících a progresivních kulturních akcí, podpora akcí s širším přesahem do života komunity.
 • Podpora aktivního sportu a sportování mládeže: prioritou financování sportu má být sportování mládeže a aktivní sport všech skupin obyvatelstva.
 • Město samo by nemělo organizovat sportovní a komerční kulturní akce, ale vytvořit podmínky, aby mohly být realizovány širokou paletou neziskových organizací, sportovních klubů, soukromých podniků nebo škol.
 • Zajistíme odpovědné nakládání s městem vlastněnými sportovišti a kulturními zařízeními a jejich maximální zpřístupnění všem skupinám občanů.

Máte nějaké otázky?

Nenašli jste v našem programu odpověď na otázku, která vás trápí? Ozvěte se vám a budeme se snažit odpovědět.

Podpořte nás

Abychom mohli Vsetín změnit k lepšímu, potřebujeme vaši pomoc:

Podpořte nás finančně Pomozte s kampaní Dejte o nás vědět